POESIA KANG MISS CELERINA TURLA

POESIA KANG MISS CELERINA TURLA

ING WAMBI KUNG MAESTRA

(My Grade I Teacher)

A Tribute by Rodrigo M. Sicat

Bula’ning Hunyo petsang nineteen sixty four kanita

Inyang itang kanakung papel de baptisimo yang pelad nitang kanakung ima

Kang Miss Celerina Turla a pikabalwan king kaganaka ding sabla

At king pamanurung wambi alang anak ing e misaplala’t mitutula.

Ketang muna keng akit i Miss Turla atna kung takut ka ya

Bala ku rugu ena ku yural at akung tanggapan ketang klasi na

Uling Hunyo kanu dapat pitu na kung banua

Continue reading

Advertisements